Chełmno komiksem malowane- konkurs- Walentynki 2015Zapraszamy do udziału w kolejnym walentynkowym konkursie "Chełmno komiksem malowane". Jego przedmiotem jest wykonanie komiksu nawiązującego do Chełmna jako Miasta Zakochanych. Temat prac może odwoływać się do historii, legend, zabytków może również dotyczyć wydarzenia z życia autora lub zasłyszanego opowiadania. Fabuła musi być ściśle związana z Chełmnem. Zapraszamy do obejrzenia komiksu "Uważaj, jesteś w Chełmnie" Szczepana Atroszko: http://www.chdk.pl/pliki/teksty/030214/komiks.pdf


Regulamin konkursu na komiks o Chełmnie – Mieście Zakochanych „Chełmno komiksem malowane”

1. Organizatorem konkursu „Chełmno komiksem malowane” jest Chełmiński Dom Kultury z siedzibą w Chełmnie (86-200), ul. Dworcowa 40a, tel/fax: 56 6864808;
e-mail: sekretariat@chdk.pl, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:
- promowanie walorów miasta Chełmna i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku,
- rozwijanie, kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej,
- zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii miasta.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich ZAKOCHANYCH ( bez ograniczenia wieku ). Jego przedmiotem jest wykonanie komiksu nawiązującego do Chełmna jako Miasta Zakochanych. Temat prac może odwoływać się do historii, legend, zabytków, może również dotyczyć wydarzenia z życia autora lub zasłyszanego opowiadania. Akceptujemy również prace przedstawiające fikcyjne historie tworzone w oparciu o fakty, jednak fabuła musi być ściśle związana z Chełmnem.

4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
Dopuszczalny format prac A4 (210x297 mm), wyłącznie w pionie, maksymalnie 10 stron, podział planszy dowolny.

5.
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.

6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły uczestników występujących wspólnie. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

7. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a. powyższe plansze muszą być skończone – w pełni narysowane, pokolorowane, z wpisanymi tekstami (a nie szkice, konspekty itp.),
b. do pracy w postaci kserokopii lub wydruków w dwóch egzemplarzach należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej - poglądowej (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF) oraz wersja do druku (A4 lub A3 - 300 dpi CMYK.); obie wersje podpisane tytułem pracy,
c. do pracy konkursowej, oprócz powyższych wskazań, należy dołączyć krótkie streszczenie całości komiksu,
d. streszczenie, koperta z płytą CD oraz każda plansza pracy powinny być opatrzone godłem autora (plansze powinny być ponumerowane)
e. dane autora powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie (również opatrzonej godłem), należy podać:
- tytuł pracy,
- dane osobowe autora lub autorów (imię, nazwisko oraz wiek),
- dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

8. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.

9. Termin składania prac upływa 23.01.2015 roku.

10. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:.
Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40a
86-200 Chełmno
z dopiskiem "Chełmno komiksem malowane"

11. Wyboru trzech zwycięskich prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

12. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 14 lutego 2015 roku w trakcie obchodów Walentynek 2015, na Rynku Miejskim – scena koncertowa i na stronie internetowej www.chdk.pl .

13. Organizator zapewnia nagrody: I miejsce - 1000zł, II - 600zł i III - 400zł oraz nagrody dodatkowe za zdobycie I, II i III miejsca - pobyt w Chełmnie z 14 na 15 lutego dla 2 osób. Nagrody wręczone zostaną 14 lutego 2014 w trakcie obchodów Walentynek 2014, na Rynku Miejskim – scena koncertowa.

14. Najwyżej oceniane prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach stronie internetowej Organizatora i Chełmna.

15. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Chełmiński Dom Kultury i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs uczestnik lub opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

16. Osobą kontaktową w kwestiach konkursowych jest p. Regina Gargol - Chełmiński Dom Kultury, tel. 56 6864808, e-mail: pracownia@chdk.pl

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Kategoria: 
Polish
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Chełmno komiksem malowane- konkurs- Walentynki 2015
Wyszukaj wydarzenie