Golub-Dobrzy?

Golub-Dobrzy? – miasto licz?ce oko?o 13 tys. mieszka?ców, po?o?one nad Drw?c?. Powsta?o  na skutek po??czenia w 1950 roku dwóch miast Golubia i Dobrzynia. Prawa miejskie Golub otrzyma? w 1331 roku z r?k Krzy?aków a Dobrzy? w 1789 roku. W czasie wojen krzy?ackich miasto wielokrotnie by?o oblegane oraz zmienia?o w?a?cicieli. W okresie krzy?ackim w Golubiu znajdowa?a si? siedziba komturstwa golubskiego. Od 1466 roku miasto nale?a?o do króla polskiego, który rz?dzi? za po?rednictwem  starosty. W latach 1611 – 1625 starostwo znajdowa?o si? w r?kach królewny Anny Wazówny, prze?ywaj?c w tym czasie najwi?kszy rozwój gospodarczy. Za rz?dów królewny za?o?ono obok zamku pierwsz? w Polsce plantacj? tytoniu. W nast?pnych latach starostami by?y: królowa Konstancja, królewny Anna i Katarzyna oraz królowa Cecylia Renata. O okresie tym zwyk?o si? mówi? jako o rz?dach babskich. Stopniowy upadek znaczenia miasta rozpocz?? si? od po?owy XVII wieku. Po II rozbiorze kraju miasto znalaz?o si? w zaborze pruskim. Na krótko w latach 1807 – 1815 nale?a?o do Ksi?stwa Warszawskiego. W 1951 roku oba miasta Golub i Dobrzy? po??czono w jeden organizm miejski.
Zwiedzanie miasta rozpoczynamy ze wzgórza zamkowego, na którym wznosi si? zamek zbudowany przez Krzy?aków w latach 1296 – 1310 z przeznaczeniem na siedzib? komtura. Wielokrotnie zdobywany i niszczony. Za rz?dów staro?ciny królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy zamek zmieni? wygl?d z gotyckiej warowni na renesansow? rezydencj? pa?acow? zwie?czon? attyk?. W 1807 roku pe?ni? funkcj? lazaretu wojsk francuskich a w 1833 roku Prusacy  przeznaczyli go na wi?zienie. W 1842 oraz 1867roku huragan str?ci? attyki, które spadaj?c m.in. zniszczy?y sklepienia zamku. W okresie mi?dzywojennym podj?to bie??ce naprawy dachów oraz rozebrano zrujnowane ?ciany zamku pó?nocn? oraz zachodni?. W latach 1947 – 1953 przyst?piono do odbudowy zamku. Odbudowany zamek zosta? siedzib? miejscowego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zamek to równie? miejsce wielu mi?dzynarodowych i krajowych imprez tj. Wielkie Mi?dzynarodowe Turnieje Rycerskie, Ogólnopolskie Konkursy Krasomówcze oraz Wielkie Bale Sylwestrowe. Na przedzamczu wyeksponowane zosta?y armaty – rekwizyty z historycznego filmu „Potop” w re?yserii Jerzego Hoffmana m.in. s?ynna kolubryna wysadzona przez Kmicica pod Cz?stochow?, pod któr? mo?na podej??. Schodzimy po schodach do ul. PTTK, któr? idziemy w dó?. Skr?camy w prawo w ul. Zamkow?, któr?  przecinamy  ul. Gen. J. Hallera. Równolegle do tej ostatniej ulicy przebiega linia ?redniowiecznych murów obronnych z prze?omu XIV i XV wieku, opasuj?cych dawne miasto Golub. Ul. Zamkow? dochodzimy do rynku. W pó?nocno – zachodnim naro?niku rynku znajduje si? drewniany dom z podcieniem zwany „Pod Kapturem” z XVIII wieku. Opuszczamy rynek id?c ul. Ko?cieln?, przy której wznosi si? wspania?a bry?a gotyckiej ?wi?tyni ?w. Katarzyny z 1 po?owy XIV wieku. Ko?ció? by? kilkakrotnie niszczony przez po?ary  w 1414 roku, w ko?cu XVI wieku oraz w 1689 roku. Wewn?trz znajdziemy fragmenty pó?nogotyckiej polichromii z pocz?tku XVI wieku, fragmenty renesansowego nagrobka wojewody pomorskiego Krzysztofa Kostki. Na wie?y wisi gotycki dzwon z XV wieku.

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Golub-Dobrzy?
Wyszukaj wydarzenie