Regulamin

 

Regulamin konkursów organizowanych w ramach kampanii „Wieś-Ci z konstelacji edycja II” rok 2017

 

§1 Organizator, warunki i zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Organizatorem konkursów jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu przy ul. Pl. Teatralny 2/326, 87-100 Toruń, NIP: 956-21-82-910, REGON: 340180728, KRS: 0000249247, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkursy są przeprowadzane na fanpage Kujawsko-Pomorskie.travel na Facebook (https://www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc)
3. Konkursy odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przystąpienie do Konkursów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. W Konkursach mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursów może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
6. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy lub osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie lub realizację konkursu.
7. Szczegółowe zasady, takie jak warunki udziału w konkursach, terminy, rodzaj nagrody, sposób wyłonienia zwycięzcy zostaną każdorazowo opisane w poście (Ogłoszeniu) dot. poszczególnych konkursów na Fanpage.

 

§2 Nagrody

1. Nagroda zostanie każdorazowo opisana w Ogłoszeniu do poszczególnych konkursów.
2. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa złożona z minimum dwóch pracowników Organizatora.
3. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu pod Ogłoszeniem.
4. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzcy drogą pocztową (ZPO), elektroniczną lub inną.
5. Zwycięzca jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi poprzez prywatną wiadomość na Fanpage w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy danych niezbędnych do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail).
6. W przypadku gdy zwycięzca nie dostarczy aktualnego adresu pocztowego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, ustalany jest kolejny zwycięzca, zgodnie z zasadami opisanymi w Ogłoszeniu.
7. W przypadku przekazania nagrody drogą pocztową zostanie ona przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy w ciągu 21 dni licząc od daty zakończenia Konkursu.
8. Nie ma możliwości wymiany nagród na nagrody pieniężne, ani ich zamianę.

 

§3 Przetwarzanie Danych osobowych

1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursów jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu przy ul. Pl. Teatralny 2/326, 87-100 Toruń, NIP: 956-21-82-910, REGON: 340180728, KRS: 0000249247. Organizator oraz Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania nagród.
3. W związku z prowadzeniem Konkursów od Uczestników mogą być zbierane następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
4. Administratorzy, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursach, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursów i dostarczenia nagród. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora (Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego, nadania reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pismem wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące regulaminu i przebiegu konkursów powinny być kierowane do Organizatora na adres: biuro@k-pot.pl.
2. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 

Wyszukaj wydarzenie