Kruszwica

Kruszwica – miasto z 10 tys. mieszka?ców po?o?one nad Gop?em. W wiekach od VIII do X gród kruszwicki by? o?rodkiem plemiennym Goplan. Dzi?ki dogodnemu po?o?eniu na skrzy?owaniu szlaków komunikacyjnych z Gniezna na Mazowsze, z Gniezna na Ru? oraz z Kalisza do Gda?ska, w krótkim czasie rozwin??a si? w znacz?cy o?rodek handlowo – rzemie?lniczy. W 1096 roku pod miastem dosz?o do bitwy pomi?dzy ksi?ciem W?adys?awem Hermanem a jego synem Zbigniewem, któr? wygra? Herman. Od ko?ca XI wieku do po?owy XII wieku w Kruszwicy by?a siedziba biskupstwa kujawskiego. Prawa miejskie otrzyma?a w 1422 roku. Mimo licznych przywilejów królewskich nadanych od XV wieku miasto znalaz?o si? na uboczu szlaków handlowych i systematycznie podupada?o. O?ywienie gospodarcze nast?pi?o w okresie XIX wieku w okresie panowania pruskiego, powsta?y zak?ady t?uszczowe oraz cukrownia. W 1919 roku Kruszwica odzyska?a niepodleg?o??.
Krótki spacer po Kruszwicy rozpoczynamy tradycyjnie od rynku. W jego zachodniej cz??ci stoi ko?ció? ?w. Teresy, zbudowany 1922 roku. Z rynku wychodzimy ul. Zamkow?, z której skr?camy w prawo w ul. podzamcze, cz??ciowo wykorzystan? jako parking samochodowy. W tym miejscu rozpoczyna si? Pó?wysep Rz?powski ostro wcinaj?cy si? we wody jeziora Gop?o. Jezioro Gop?o i strefa wokó? niego s? poddane chronione w formie Nadgopla?skiego Parku Tysi?clecia. Wiadomo?ci o Gople i Nadgopla?skim Parku Krajobrazowym zosta?y zamieszczone w rozdziale: Ochrona Przyrody. Idziemy w g??b pó?wyspu, mijaj?c po drodze siedzib? Oddzia?u Nadgopla?skiego PTTK. Na wzniesieniu s? usytuowane ruiny zamku piastowskiego zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku wraz  ze s?ynn? Mysi? Wie??. Chyba ka?dy zna legend? o okrutnym Popielu, którego zjad?y myszy. Wie?a jest budowl? ceglan?, o?miok?tn? i ma 32 metry wysoko?ci. Na jej szczyt prowadz? wspó?czesne schody. Z wie?y przedstawia si? wspania?y widok na jezioro Gop?o i jego najbli?sze okolice. Obok wie?y ruiny piastowskiego zamku. Zamek do II pokoju toru?skiego by? wa?nym obiektem strategicznym, po?o?onym w strefie nadgranicznej. Po 1466 roku zamek by? siedzib? kasztelani i starostwa. Warownia w 1 po?owie XVI wieku zosta?a strawiona przez po?ar. Odbudowany i ponownie zniszczony w okresie wojen szwedzkich. Pod koniec XVIII wieku zamek zosta? cz??ciowo rozebrany. W 1802 roku w obr?bie zamku podj?to prace restauratorskie. W 1896 roku po remoncie wie?y udost?pniono ja dla ruchu turystycznego.  Wracamy z powrotem do ul. Zamkowej, któr? udajemy si? w prawo. Na wprost znajduje si? ?adna wie?a ci?nie? z prze?omu XIX i XX wieku, murowana z nale??ca do Zak?adu Wodoci?gów i Kanalizacji. Przechodzimy wiaduktem ponad wodami jeziora Gop?o, zaczyna si? ul. Ko?ciuszki. Na najbli?szym skrzy?owaniu ulic, skr?camy w lewo, w ul. Kolegiack?. Na ko?cu ulicy znajduje si? bardzo cenny zabytek, roma?ska kolegiata ?w. Aposto?ów Piotra i Paw?a, wzniesiona w latach 1120 – 1140. Ko?ció? zbudowano z ciosanego granitu oraz z piaskowca. Ko?ció? ten wzmiankowany by? w 1185 roku, by? mo?e pe?ni? wtedy funkcj? ko?cio?a katedralnego. ?cian? po?udniow? kolegiaty zdobi? pi?knej roboty portale roma?skie wykute w piaskowcu, na które sk?adaj? si? kolumienki po??czone arkad?. Wn?trze ?wi?tyni jest bardzo surowe. Na uwag? zas?uguj? dwie chrzcielnice: granitowa z XII wieku oraz wykonana w piaskowcu z XI wieku oraz p?yta nagrobna Zofii Oporowskiej. W prezbiterium kolegiaty wisi kopia obrazu z XVIII wieku przedstawiaj?ca zapewne pierwszych biskupów kujawskich: Jana Romanusa, Paulina Italusa, Baldwina Gallusa oraz Swidgera Germanusa. Na cmentarzu przylegaj?cym do kolegiaty wystawiono pomnik uczestnikom Powstania Wielkopolskiego z lat 1918 – 1919. 

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Kruszwica
Wyszukaj wydarzenie