Radziejów

Radziejów – miasto z 6 tys. mieszka?ców, po?o?one na Kujawach. W 1143 roku Salomea, ?ona Boles?awa Krzywoustego przekaza?a osad? klasztorowi Benedyktynów w Mogilnie. Po1267 roku osada nale?a?a do ksi?stwa brzesko – kujawskiego, zjednoczonego przez W?adys?awa ?okietka Królestwa Polskiego. Prawa miejskie Radziejów otrzyma? w 1298 roku. Miasto od XV wieku by?o miejscem obrad sejmików województw kujawskich ( brzesko – kujawskiego i inowroc?awskiego) oraz miejscem s?dów grodzkich i ziemskich. Król W?adys?aw Jagie??o podczas swojego pobytu w Radziejowie w 1422 roku wyprawi? córce Jadwidze zar?czyny z synem margrabiego brandenburskiego. Okres pomy?lnego rozwoju o?rodka handlowo – rzemie?lniczy zosta? przerwany przez wojny ze Szwecj? w XVI wieku. Od 1793 roku Radziejów znalaz? si? w zaborze pruskim, a po 1815 roku w Królestwie Polskim. W 1867 roku zosta? pozbawiony praw miejskich. Ponownie odzyska? je w 1919 roku.
Spacer rozpoczynamy na rynku miasta. W jego po?udniowej pierzei pod nr 6 usytuowany jest klasycystyczny ratusz, wzniesiony w latach 1822 – 1826. Ratusz by? mo?e, powsta? wed?ug projektu architekta Hilarego Szpilowskiego.W 1852 budynek zosta? przebudowany. Z rynku wychodzimy przez po?udniowo – zachodni naro?nik ul. Ko?ciuszki. Pomi?dzy ulicami: Kili?skiego i Kruszwick? znajduje si? gotycki  ko?ció? farny Wniebowzi?cia NMP, wzniesiony w 1 po?owie XIV wieku. Fundatorem ?wi?tyni by? ówczesny biskup krakowski Jan Grot. Biskup w?oc?awski Krzysztof Szembek w 1720 roku sprowadzi? Pijarów, którym najpierw w 1726 roku przekaza? kolegium a 4 lata pó?niej sam ko?ció?. Kolegium Pijarów by?o pierwsz? wy?sz? szko?? na Kujawach. W 1765 roku dzia?aj?cy przy Kolegium teatr wystawi? po raz pierwszy w naszym kraju sztuk? Moliera - „Harpagon”. W ci?gu XVIII wieku budynek Kolegium trzykrotnie by?  zniszczony przez po?ary. Ostatecznie Kolegium zosta?o przez nich opuszczone i w 1865 roku rozebrany. Ko?ció? by? wielokrotnie niszczony a nast?pnie odbudowywany. Po ostatnim po?arze  w po?owie XIX wieku, ?wi?tyni? przebudowano w duchu neogotyckim, wewn?trz równie? wystrój neogotycki. Idziemy ul. Kili?skiego w lewo i dochodzimy do ul. Pó?nocnej. Wychodzimy na zespó? klasztorny Franciszkanów. Gotycki ko?ció? ?w. Katarzyny, zosta? wzniesiony w latach 1330 – 1331 przez króla W?adys?awa ?okietka  jako wotum ofiarne za zwyci?stwo odniesione nad Krzy?akami w 1331 roku w bitwie pod P?owcami. W 1748 roku z fundacji starosty radziejowskiego Józefa Soko?owskiego do pó?nocnej ?ciany ?wi?tyni zosta? dobudowany budynek klasztoru. Po kasacie klasztoru w 1864 roku, budynek zosta? opuszczony przez Franciszkanów. Ponownie Franciszkanie  przej?li klasztor w 1937 roku. Ko?ció? jest orientowany i zosta? wzniesiony z ceg?y na solidnym kamiennym fundamencie. O?tarz g?ówny, rokokowy, pochodzi z 2 po?owy XVIII wieku z krucyfiksem z oko?o 1600 roku, nowym  tabernaculum ( miejsce przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu ) i rze?bami. Ambona renesansowa z oko?o 1600 roku z baldachimem z i rze?bami ewangelistów z XVIII wieku. Budynek klasztoru jest pi?trowy zbudowany z ceg?y, na planie litery L. Wewn?trz budynku prawdopodobnie portret Angeli Biesiekierskiej, podkomorzyny inowroc?awskiej z ko?ca XVIII wieku oraz barokowy krucyfiks z XVIII weku.

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Radziejów
Wyszukaj wydarzenie