?wiecie

?wiecie (miasto) z oko?o 27.000 mieszka?ców, po?o?one nad Czarn? Wod? ( Wd? ). W ko?cu XII wieku by? tu gród ksi?cia Grzymis?awa. W 1309 roku gród ?wiecki zosta? zdobyty przez Krzy?aków. Wielki mistrz Dietrich von Altenburg w 1338 roku nada? osadzie przywilej lokacyjny. Po I pokoju toru?skim w 1411 roku miasto powróci?o do Krzy?aków. Podczas wylewu Wis?y w 1445 roku woda zniszczy?a wa?y przeciwpowodziowe miasta. Po wybuchu wojny trzynastoletniej mieszka?cy przyst?pili do szturmu zamku, jego za?oga po dwóch tygodniach podda?a si?. W 1455 roku miasto zdobyli Krzy?acy, nast?pnie spalili je i wymordowali mieszka?ców. Po II pokoju toru?skim w 1466 roku ?wiecie zosta?o siedzib? starostów królewskich. W 1772 roku miasto w??czono do pa?stwa pruskiego. Miasto wielokrotnie by?o zalewane przez wody Wis?y, dlatego w?adze pruskie podj??y decyzj? o translokacji miasta, w pobli?e klasztoru Bernardynów. Przenosiny miasta odby?y si? dwuetapowo : w latach 1858 – 1863 oraz 1872 – 1885. Kres panowaniu pruskiemu i silnej germanizacji po?o?y?a uzyskana w 1920 roku niepodleg?o??.
Nasz? wycieczk? po mie?cie rozpoczynamy na rynku miasta. W pó?nocnej pierzei rynku znajduje si? neogotycki ratusz z 1878 roku z wie?? zegarow?. Opuszczamy rynek id?c ul. Klasztorn? w prawo. Po kilku minutach dochodzimy do ul. S?dowej, za któr? wznosz? si? zabudowania dawnego klasztoru Bernardynów. Przechodzimy ulic? i udaj?c si? do ko?cio?a Niepokalanego Pocz?cia NMP wzniesionego w latach 1692 – 1720. Jest to barokowa budowla, orientowana, posiadaj?ca jedn? naw?. Wej?cie do ko?cio?a odbywa si? przez wie?? bramn?, który zbudowano w 1741 roku razem z kru?gankami ??cz?cymi ko?ció? z klasztorem. Wewn?trz ko?cio?a portret burmistrza ?wiecia Jerzego Kapela, fundatora wcze?niejszego drewnianego klasztoru, który sp?on?? w ko?cu XVII wieku. O?tarz g?ówny rokokowy pochodzi z 1767 roku, z rze?bami ?w. El?biety, Zachariasza, Sybilli i Aarona, w którym XX wieczna kopia obrazu Matki Boskiej ?wieckiej.  Wyposa?enie ?wi?tyni g?ównie klasycystyczne. Ko?ció? posiada pó?nobarokow? polichromi?, wykonan? przez  brata Paschalisa oko?o 1800 roku. Na uwag? zas?uguje ciekawa meluzyna z g?ow? jelenia( rodzaj barometru) z 1730 roku, ponadto szereg obrazów i rze?b. W kruchcie ko?cio?a granitowa kropielnica, prawdopodobnie ?redniowieczna. Budynek klasztorny powsta? w 1718 roku, po kasacji klasztoru przez w?adze pruskie podupad?. Przebudowany w 1855 roku i przeznaczony na szpital dla umys?owo chorych pacjentów. W 1902 roku po po?arze klasztor zosta? odbudowany. Pomimo licznych remontów i adaptacji po?udniowy szczyt klasztoru zachowa? styl  barokowy. Od ko?cio?a idziemy w lewo ul. S?dow?, któr? dochodzimy do skrzy?owania ulic: Mickiewicza, Nadbrze?nej oraz Wodnej. Przy tej ostatniej pod nr 29 znajduje si? dawny spichlerz, klasycystyczny, wzniesiony w na pocz?tku XIX wieku. Przechodzimy most na Czarnej Wodzie, kieruj?c si? w lewo na wa? przeciwpowodziowy. Wa?em, który przebiega równolegle do Wdy, zmierzamy w kierunku zamku pokrzy?ackiego. Wkrótce dochodzimy do pó?nocnego skrzyd?a zamku. Przed nami ruiny jedynego zamku wodnego na terenie Polski zbudowanego przez Krzy?aków w latach 1309 – 1350. Zamek zosta? wzniesiony z ceg?y na kamiennej podmurówce, na planie regularnego czworoboku o wymiarach 50 x 50 metrów.  Posiada? 3 cylindryczne baszty oraz wie?? g?ówn? o wysoko?ci oko?o 34 metrów. Piwnice zamkowe s?u?y?y celom gospodarczym i magazynowym, m.in. by?a tam s?odownia, browar, piwnice z winem. Na 1 pi?trze w skrzydle pó?nocnym znajdowa?y si?: kapitularz oraz kaplica ?w. Katarzyny, w skrzydle wschodnim by?o dormitorium – sypialnie, zbrojownia oraz kuchnia w skrzydle po?udniowym refektarz oraz sanitariaty a w skrzydle zachodnim  izba konwentu klasztornego oraz izba komtura. Ponadto w skrzydle zachodnim znajdowa?a si? brama wjazdowa. W 1410 roku na wie?? o zwyci?stwie grunwaldzkim zaci??ni krzy?accy pod dowództwem Dobies?awa Pucha?y, przekazali zamek Polakom.  W okresie wojny trzynastoletniej zamek przechodzi? z r?k do r?k. W latach 1466 – 1502 roku zamek by? w?asno?ci? Rady Miasta Torunia W czasie wojny szwedzko – polskiej w 1655 roku zamek zosta? zdobyty przez Szwedów, ograbiony i spalony. W ko?cu XVIII wieku zosta? cz??ciowo rozebrany. Z dawnego zamku zachowane jest cz??ciowo zrekonstruowane pó?nocne skrzyd?o zamku z wie?? g?ówn? i baszt? pó?nocno – wschodni?. Po dawnym skrzydle wschodnim pozosta?y przesklepione piwnice. Pozosta?y równie? fragmenty murów obwodowych oraz dolne partie po dwóch kolejnych basztach. Zamek znajduje si? pod opiek? O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ?wieciu, który udost?pnia zwiedzanie pozosta?o?ci zamku eksponuj?c w nim bro?: topory bojowe, kusze, w?ócznie i zbroje oraz zrekonstruowane machiny obl??nicze. Od zamku ul. Zamkow? dochodzimy do ul. Mostowej, z której skr?camy w ul. Farn?. Przed nami po lewej stronie starofarny  ko?ció? ?w. Stanis?awa Biskupa by? budowany od 2 po?owy XIV do 2 po?owy XV wieku. Po zniszczeniach z okresu 2 wojny ?wiatowej gotycka ?wi?tynia zosta?a odbudowana w ko?cu 80 – tych lat XX wieku. W ?wi?tyni  znajduj? si? kilka rze?b barokowych, cz??ciowo uszkodzonych oraz 2 p?yty nagrobne: Jerzego Konopackiego, wojewody pomorskiego z XVI wieku oraz niezidentyfikowana z XVII wieku. Przy ko?ciele znakomicie zachowane odcinki murów obronnych miasta z prze?omu XIV i XV wieku. W linii murów od zachodu odbudowana Brama Che?mi?ska, jedna z czterech istniej?cych w ?redniowieczu.

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
?wiecie
Wyszukaj wydarzenie