Po godzinach ...

TORU? PO GODZINACH
 
WIOSN?...


... oprócz przyrody w mie?cie Kopernika  do ?ycia rodzi si? tak?e sztuka. Marzec, kwiecie? i maj to czas festiwali. Liczne imprezy przyci?gaj? rzesze turystów i wielbicieli szeroko poj?tej kultury i sztuki.Do najbardziej znanych nale??: "Dzie?o roku" - najstarsza cykliczna impreza plastyczna w Polsce, "Wiosna" Festiwal Folkowy, podczas którego mo?na us?ysze? muzyk? folkow? z ca?ego ?wiata, "Toru?ski Festiwal Nauki i Sztuki", w którym bior? udzia? instytucje naukowe, a tak?e przedstawiciele firm zwi?zanych z nauk? i sztuk?, oraz "Probaltica" Mi?dzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki Krajów Ba?tyckich.

KALENDARZ IMPREZ: www.kulturalnytorun.pl
WARTO ZOBACZY?: www.probaltica.art.pl
                www.muzeum.torun.pl
CENTRUM SZTUKI WSPÓ?CZESNEJ : www.csw.torun.pl


LATEM...

...w ciep?y letni wieczór warto wybra? si? na spacer Alej? Jana Paw?a II. Pomimo,?e "spadaj?ce gwaizdy" mo?na zaobserwowa? na naszym niebie zazwyczaj dopiero w sierpniu, id?c w tym kierunku i tak czekaj? nas "kosmiczne" atrakcje. Najnowocze?niejsza w Polsce fontanna "Cosmopolis", to trwaj?cy 12 minut niesamowity spektakl muzyki, wody i ?wiat?a, dedykowany najbardziej zas?u?onemu mieszka?cowi miasta - Miko?ajowi Kopernikowi. Woda, ta?cz?ca na scenie, za któr? pos?u?y? model uk?adu heliocentrycznego zaczerpni?tego z dzie?a Kopernika "O obrotach sfer niebieskich", porusza si? w rytm specjalnie skomponowanego do tego celu utworu Krzesimira D?bskiego - "Cosmopolis".

Premiera fontanny: http://www.youtube.com/watch?v=mJBJQ92Glic&feature=related


JESIENI?...


...kiedy wko?o robi si? szaro,aura przestaje by? ?askawa,a wieczór zaskakuje nas coraz szybciej, przyjemnie wtuli? si? w fotel i obejrze? film. Nasze Kino mieszcz?ce si? na ulicy Podmurnej w samym centrum Starego Miasta, to jedno z ostatnich ma?ych kin z dusz?, w którym nie znajdziemy t?umów nastolatków z torbami popcornu, ale ró?norodny i ambitny repertuar, przygotowany specjalnie dla wymagaj?cego widza. Z kolei widzowie lubi?cy nowoczesne kompleksy kinowe i naj?wie?sze produkcje, powinni swoje kroki skierowa? do Cinema City, przy ul. Czerwona Droga.

NASZE KINO: www.naszekino.pl
CINEMA CITY: www.cinema-city.pl


ZIM?...

...nic tak nie rozgrzewa tak skutecznie jak grzane wino na toru?skiej starówce i wspomnienie lata.Z pewno?ci? u?atwi to wizyta w toru?skim planetarium, w którym bez problemu ponownie mo?emy ujrze? rozgwie?d?one wakacyjne niebo. Zima w Toruniu ma w sobie tak?e nutk? Jazzu. W lutym Klub Od Nowa go?ci bowiem najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców tego gatunku, w ramach corocznego festiwalu jazzowego "Jazz Od Nowa".

Jazz Od Nowa Festival: www.jazz.umk.pl

PLANETARIUM
Ceny biletów: normalny:10 z?, ulgowy: 8 z?
Wi?cej na: www.planetarium.torun.pl


BYDGOSZCZ PO GODZINACH


WIOSN?...


...w mie?cie nad Brd? rozbrzmiewaj? arie operowe. Bydogski Festiwal Operowy to impreza cykliczna odbywaj?ca si? zazwyczaj na prze?omie kwietnia i maja.
Trwaj?cy dwa tygodnie przegl?d takich gatunków jak musical, balet, opera i operetka, to nawi?ksze tego typu wydarzenie muzyczne w Polsce.
Ubieg?e edycje Festiwalu zgromadzi?y na widowni ponad 80 tysi?cy widzów.

Opera Nova : www.opera.bydgoszcz.pl


LATEM...

...bydgoski Stary Rynek t?tni zyciem od rana do pó?nych godzin nocnych. Letnie ogródki,uliczni arty?ci, happeningi, wystawy i setki koncertów na letniej scenie muzycznej
przyci?gaj? t?umy odwiedzaj?cych. Wieczorny spacer bulwarem nad Brd? i zdj?cie na mo?cie z "Przechodz?cym przez Rzek?" najbardziej wytrwalym bydgoskim
akrobat? to dwa obowi?zkowe punkty programu dla letnich turystów odwiedzaj?cych miasto. Natomiast na tych, którzy pragn? odpocz?? troch? od miesjkiego zgie?ku
lub poobserwowa? go z wodnej perspektywy czeka bydgoski tramwaj wodny, p?ywaj?cy po Brdzie i Kanale Bydgoskim. Ten ostatni jest te? sam w sobie nie lada atrakcj?.

Bydgoski Tramwaj Wodny: www.tramwajwodny.byd.pl
My?l?cinek: www.myslecinek.pl
Karczma Kujawska: www.karczmabydgoszcz.pl
Kana? Bydgoski: www.kanalbydgoski.pl, www.muzeumkanalu.pl


JESIENI?...

Bydgoska jesie?, a zw?aszcza pa?dziernik, to czas Teatru Polskiego Im. Hieronima Konieczki. Co roku, zwykle w pierwszej po?owie miesi?ca na jego deskach
odbywa si? Festiwal Prapremier, podczas którego mo?na ogl?da? najnowsze spektalke z kraju i zagranicy.
Druga po?owa pa?dziernika nale?y do Mi?dzynarodowego Festiwalu Reportazu Telewizyjnego "CAMERA OBSCURA".Jego celem jest poddanie prac
konkursowych surowej ocenie Jury i wy?onienie w?ród nich najlepszego materia?u reporta?owego. Oba festiwale za wzgl?du na swój presti? i rang?,
ciesz? si? niezyk?? popularno?ci?, dlatego te? chc?c zasi??? na widowni cho?by jednego z nich, nalezy zarezerwowa? bilet z du?ym wyprzedzeniem.

Teatr Polski Im. Hieronima Konieczki. www.teatrpolski.pl


ZIM?...

Bydgoszcz zim? to miasto ?wiat?a. Po zmroku bydgoskie ulice o?wietlaj? miliony kolorowych lampek i neonów, nadaj?c im ba?niowy klimat.
Po zimowych szale?stwach na ?y?wach na p?ycie Starego Rynku,obowi?zkowym spacerze po Starym Mie?cie i zachwyceniu si? wieczornym blaskiem
Bazyliki ?w. Vincentego a Paulo, najlepszym pomys?em jest pyszna gor?ca czekolada i najnowszy repertuar filmowy, o który dbaj? dwa bydgoskie
multipleksy kinowe - Cinema City w Focus Parku, oraz Multikino.

Cinema City : www.cinema-city.pl
Multikino: www.multikino.pl/bydgoszcz/
Najwi?ksze centrum handlowe w kujawsko-pomorskim - Focus Park: www.focusbydgoszcz.pl
Najsmaczniejsza gor?ca czekolada w sercu miasta - Kawiarnia Oran?eria : www.oranzeria.eu
Kategoria: 
German
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Po godzinach ...
Wyszukaj wydarzenie