Co wieczorem ... ? - Toru?


WIOSN?...

... oprócz przyrody w mie?cie Kopernika  do ?ycia rodzi si? tak?e sztuka. Marzec, kwiecie? i maj to czas festiwali. Liczne imprezy przyci?gaj? rzesze turystów i wielbicieli szeroko poj?tej kultury i sztuki.Do najbardziej znanych nale??: "Dzie?o roku" - najstarsza cykliczna impreza plastyczna w Polsce, "Wiosna" Festiwal Folkowy, podczas którego mo?na us?ysze? muzyk? folkow? z ca?ego ?wiata, "Toru?ski Festiwal Nauki i Sztuki", w którym bior? udzia? instytucje naukowe, a tak?e przedstawiciele firm zwi?zanych z nauk? i sztuk?, oraz "Probaltica" Mi?dzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki Krajów Ba?tyckich.

KALENDARZ IMPREZ: www.kulturalnytorun.pl
WARTO ZOBACZY?: www.probaltica.art.pl
                www.muzeum.torun.pl
CENTRUM SZTUKI WSPÓ?CZESNEJ : www.csw.torun.pl


LATEM...

...w ciep?y letni wieczór warto wybra? si? na spacer Alej? Jana Paw?a II. Pomimo,?e "spadaj?ce gwaizdy" mo?na zaobserwowa? na naszym niebie zazwyczaj dopiero w sierpniu, id?c w tym kierunku i tak czekaj? nas "kosmiczne" atrakcje. Najnowocze?niejsza w Polsce fontanna "Cosmopolis", to trwaj?cy 12 minut niesamowity spektakl muzyki, wody i ?wiat?a, dedykowany najbardziej zas?u?onemu mieszka?cowi miasta - Miko?ajowi Kopernikowi. Woda, ta?cz?ca na scenie, za któr? pos?u?y? model uk?adu heliocentrycznego zaczerpni?tego z dzie?a Kopernika "O obrotach sfer niebieskich", porusza si? w rytm specjalnie skomponowanego do tego celu utworu Krzesimira D?bskiego - "Cosmopolis".

Premiera fontanny: http://www.youtube.com/watch?v=mJBJQ92Glic&feature=related


JESIENI?...


...kiedy wko?o robi si? szaro,aura przestaje by? ?askawa,a wieczór zaskakuje nas coraz szybciej, przyjemnie wtuli? si? w fotel i obejrze? film. Nasze Kino mieszcz?ce si? na ulicy Podmurnej w samym centrum Starego Miasta, to jedno z ostatnich ma?ych kin z dusz?, w którym nie znajdziemy t?umów nastolatków z torbami popcornu, ale ró?norodny i ambitny repertuar, przygotowany specjalnie dla wymagaj?cego widza. Z kolei widzowie lubi?cy nowoczesne kompleksy kinowe i naj?wie?sze produkcje, powinni swoje kroki skierowa? do Cinema City, przy ul. Czerwona Droga.

NASZE KINO: www.naszekino.pl
CINEMA CITY: www.cinema-city.pl


ZIM?...

...nic tak nie rozgrzewa tak skutecznie jak grzane wino na toru?skiej starówce i wspomnienie lata.Z pewno?ci? u?atwi to wizyta w toru?skim planetarium, w którym bez problemu ponownie mo?emy ujrze? rozgwie?d?one wakacyjne niebo. Zima w Toruniu ma w sobie tak?e nutk? Jazzu. W lutym Klub Od Nowa go?ci bowiem najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców tego gatunku, w ramach corocznego festiwalu jazzowego "Jazz Od Nowa".

Jazz Od Nowa Festival: www.jazz.umk.pl

PLANETARIUM
Ceny biletów: normalny:10 z?, ulgowy: 8 z?
Wi?cej na: www.planetarium.torun.pl

Kategoria: 
German
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Co wieczorem ... ? - Toru?
Wyszukaj wydarzenie