Atrakcje turystyczne

BAZA ATRAKCJE TURYSTYCZNE KUJPOM


Chodzi o miejsca pami?ci, pomniki, zabytki, ?wi?tynie, które chcieliby?my wskaza? i zaproponowa? do zwiedzenia. Warto je zobaczy? i znale?? si? w ich otoczeniu. Bo dzi?ki temu poznajemy namacalnie ducha czasu, prze?ywamy pasjonuj?c? cz?stk? historii tej ziemi, zbli?amy si? bezpo?rednio do wytworów kultury materialnej, pozostawionych przez naszych przodków. Zbytki te s? wyrazem ch?ci zachowania warto?ciowych akcentów w pami?ci zbiorowej. W Kujawsko-Pomorskim s? miejscowo?ci, w których nie brakuje miejsc, pami?tek reprezentuj?cych wyj?tkowo??, dostoje?stwo, niepowtarzalno??. Otacza je g??boka symbolika, ciekawa legenda, pami?? prze?omowych zdarze? spo?ecznych, politycznych, artystycznych. Szanowno Pa?stwo wybierzmy si? razem na twórczy spacer!
Kategoria: 
German
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Atrakcje turystyczne
Wyszukaj wydarzenie